Strona Główna BIP Strona Główna
Reklamowanie i militaryzacja
 

email Mapa strony

Reklamowanie i militaryzacja

 

Istotą reklamowania jest zwolnienie osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny, w celu zapewnienie stabilnej i kompetentnej obsady na stanowiskach pracy a tym samym zapewnienie warunków do utrzymania ciągłości realizacji zadań przez najważniejsze organy i podmioty gospodarcze w państwie.

Reklamowanie

Procedurę reklamowania normuje rozporządzenie Rady Ministrów z 21.09.2004 r. w sprawie reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny (Dz. U. Nr 210 poz. 2136 z późn. zm.).

Reklamowania dokonuje się z urzędu lub na wniosek kierownika uprawnionego urzędu albo na wniosek uprawnionego przedsiębiorcy.

Reklamowanie z urzędu dotyczy osób które:

 • wykonują mandat posła, senatora lub radnego;
 • zajmują kierownicze stanowiska państwowe;
 • ze względu na zajmowane stanowiska są niezbędne dla zapewnienia obrony i bezpieczeństwa państwa (zał. nr 1 do ww. rozporządzenia).

W ramach reklamowania z urzędu sporządza się zawiadomienie (imienny wykaz osób) i przesyła do Wojskowego Komendanta Uzupełnień w ciągu trzydziestu dni od dnia powstania okoliczności uzasadniających reklamowanie. Zawiadomienie sporządza się w dwóch egzemplarzach.

Reklamowanie na wniosek dotyczy osób, których powołanie do czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny skutkowałoby poważnym zakłóceniem pracy urzędu lub działalności gospodarczej.

W ramach reklamowania na wniosek sporządza się wniosek (imienny wykaz osób) i przesyła do wojskowego komendanta uzupełnień w ciągu trzydziestu dni od dnia powstania okoliczności uzasadniających reklamowanie. Wniosek sporządza się w dwóch egzemplarzach.

Wojskowy komendant uzupełnień może odmówić reklamowania, dokonanego na wniosek. Odmowa reklamowania na wniosek stanowi decyzję administracyjną, od której wnioskującemu przysługuje odwołanie do Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego.

W przypadku ustania przyczyn reklamowania, organy dokonujące zawiadomienia o osobach podlegających reklamowaniu z urzędu oraz organy wnioskujące o reklamowanie na wniosek zawiadamiają niezwłocznie wojskowego komendanta uzupełnień o ustaniu przyczyn reklamowania.

Militaryzacja stanowi szczególną formę wykonywania zadań obronnych przez cywilne struktury państwa. Celem militaryzacji jest zapewnienie warunków do funkcjonowania administracji i gospodarki przestawianej na tory wojenne w razie mobilizacji i w czasie wojny oraz w razie wprowadzenia stanu wyjątkowego na terytorium państwa.

Militaryzacja

Procedurę uzupełniania potrzeb kadrowych jednostek zmilitaryzowanych (nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych) normuje rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych (Dz. U. Nr 41, poz. 234).

Zadania wojskowego komendanta uzupełnień w zakresie militaryzacji obejmują współpracę z kierownikami jednostek przewidzianych do militaryzacji w celu przeznaczania osób do służby w jednostce zmilitaryzowanej, nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do służby w jednostce zmilitaryzowanej, reklamowania od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Przeznaczenie osób do służby w jednostkach zmilitaryzowanych następuje w drodze nadania im przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do tych jednostek. W czasie pokoju przydział organizacyjno-mobilizacyjny do jednostki zmilitaryzowanej mogą otrzymać mężczyźni, którzy nie ukończyli 60 lat życia i kobiety, które nie ukończyły 55 lat życia.

Po objęciu militaryzacją ustalonych jednostek organizacyjnych przydziały do tych jednostek nadaje się również osobom, które nie osiągnęły wieku określonego w odpowiednich przepisach o zaopatrzeniu emerytalnym.

Osobom zatrudnionym w istniejących jednostkach przewidzianych do militaryzacji oraz jednostkach organizacyjnych stanowiących bazę formowania specjalnie tworzonych jednostek przewidzianych do militaryzacji, przydziały organizacyjno-mobilizacyjne nadaje się w formie zbiorowej listy imiennej.

Przydziały organizacyjno-mobilizacyjne nadają:

 • kierownicy istniejących jednostek przewidzianych do militaryzacji oraz jednostek organizacyjnych stanowiących bazę formowania specjalnie tworzonych jednostek przewidzianych do militaryzacji, a także kierownicy jednostek zmilitaryzowanych - osobom zatrudnionym w tych jednostkach, z tym że osobom będącym żołnierzami rezerwy przydziały nadaje się w uzgodnieniu z wojskowym komendantem uzupełnień właściwym ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) osoby, której ma być nadany przydział;
 • wojskowi komendanci uzupełnień właściwi ze względu na miejsce pobytu stałego (zamieszkania) - pozostałym osobom, na wniosek kierownika jednostki przewidzianej do militaryzacji.

Formacja Obrony Cywilnej obejmuje żołnierzy rezerwy przeznaczonych do służby w oddziałach formacji obrony cywilnej w drodze nadania im przydziału organizacyjno-mobilizacyjnego. Na podstawie wykazu imiennego żołnierzy rezerwy sporządzonego przez kierownika formacji obrony cywilnej opatrzone adnotacją wojskowego komendanta uzupełnień o „wyrażeniu zgody” na nadanie przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych.

OC

Formacja Obrony Cywilnej dzieli się na: Zakładowe Formacje Obrony Cywilnej, Terenowe Formacje Obrony Cywilnej, Pozostałe Formacje Obrony Cywilnej.

 

Akty prawne regulujące powyższą problematykę

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1430 z późn. zm).

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 września 2004 r. w sprawie reklamowaniaod obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w razie ogłoszenia mobilizacji i wczasie wojny (Dz. U. z 2004 r., poz. 2136 z późn. zm).

 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa (Dz. U. z 2009 r., poz. 1612).

 4. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 lutego 2010 r. w sprawie nadawania przydziałów organizacyjno-mobilizacyjnych do jednostek zmilitaryzowanych (Dz. U. z 2010 r., poz. 234).

 5. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 listopada 2004 r. w sprawie powoływania do odbycia ćwiczeń w jednostkach przewidzianych do militaryzacji (Dz. U. z 2004 r., poz. 2627).

 6. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 września 2002 r. w sprawie odbywania służby w obronie cywilnej (Dz. U. z 2002 r., poz. 1391).

 

Przydatne

Wzory dokumentów obowiązujące w powyższej tematyce. pdf

 

Sprawy dotyczące reklamowania i jednostek zmilitaryzowanych prowadzi:

 

Wiesław Gutowski

Wiesław Gutowski

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu
Aleja Wojska Polskiego 54
59-700 Bolesławiec