Strona Główna BIP Strona Główna
Służba w NSR po nowelizacji
 

email Mapa strony

Służba w NSR po nowelizacji

 

Służba przygotowawcza Z dniem 1 sierpnia 2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP oraz niektórych innych ustaw, która wprowadziła szereg korzystnych zmian w przepisach dotyczących służby żołnierzy w Narodowych Siłach Rezerwowych oraz ich pracodawców, m.in.:

 1. Wojskowy komendant uzupełnień będzie informował pracodawcę o powołaniu jego pracownika na rotacyjne ćwiczenia wojskowe oraz o dniach, w których ćwiczenia te będą odbywane i zmianach w wykazie tych ćwiczeń.
 2. Wydłużona została z 30 do 90 dni procedura wnioskowania przez pracodawcę o wypłatę rekompensaty kosztów poniesionych z tytułu zastępstw w pracy żołnierza NSR w okresie pełnienia przez niego czynnej służby wojskowej oraz wprowadzono zmianę określającą właściwość miejscową szefa WSzW zgodna z miejscem położenia zakładu pracy a nie jak dotychczas, miejsca stacjonowania JW w której odbywał ćwiczenia.
 3. Podniesiono współczynnik dotyczący sposoby naliczania maksymalnej kwoty zwrotu rekompensaty pracodawcy z tytułu kosztów poniesionych na zastępstwo żołnierza NSR w czasie odbywania czynnej służby wojskowej, z 1/30 na 1/21.
 4. Umożliwiono pracodawcy wyrażanie opinii w zakresie kierowania żołnierza NSR przez komendanta WKU do odbycia szkoleń, kursów w celu uzyskania dodatkowych kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych oraz zakładzie pracy.
 5. Podniesienia wysokości świadczeń za ćwiczenia wojskowe w związku z naliczaniem ich wg. stanowiska a nie jak do tej pory tylko stopnia wojskowego.
 6. Podniesiono współczynnik dotyczący sposoby naliczania za każdy dzień ćwiczeń wojskowych świadczenia pieniężnego rekompensującego żołnierzowi utracone zarobki z 1/30 na 1/21.
 7. Możliwości aneksowania kontraktów oraz zmiany ich treści bez konieczności zawierania nowego kontraktu oraz kolejnego sprawdzania kandydata.
 8. Zniesienia granicy 15 lat przebywania na przydziale kryzysowym, granicę wieku określa górna granica wieku tj. w przypadku szeregowych – 50 lat, podoficera i oficera 60 lat.
 9. Zawieszania przydziałów kryzysowych kobietom na czas ciąży i po porodzie i powrót na stanowisko bez wszczynania nowej procedury naboru.
 10. Zwolnienie z odbywania służby przygotowawczej będzie podejmował dowódca, ze względu na ważne sprawy osobiste a nie jak do tej pory automatycznie na wniosek szkolonego.
 11. Okres odbywania służby przygotowawczej może być skrócony w stosunku do żołnierzy którzy niektóre wymagane umiejętności nabyli przed powołaniem do odbycia służby przygotowawczej (w klasach o profilu wojskowym i organizacjach o charakterze pro obronnym).

Więcej szczegółów uzyskasz dzwoniąc do naszej komendy. Numery telefonów: 261646813 lub 261646849.

 

Facebook Twitter