Strona Główna BIP Strona Główna
Uprawnienia
 

email Mapa strony

Uprawnienia

 

Ustawowe uprawnienia weterana

Ustawa przyznaje weteranom i weteranom poszkodowanym wiele uprawnień: honorowych, socjalnych, pracowniczych, świadczeń opieki zdrowotnej, uzyskania pomocy psychologicznej, a także w finansowaniu nauki. Zgodnie z ustawą dodatek weterana mogą otrzymać osoby pobierające emeryturę lub rentę inwalidzką. Świadczenia otrzymywane przez weteranów oraz weteranów poszkodowanych są zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych.Weteran

Uhonorowanie

Dzień 29 maja jest Dniem Weterana Działań poza Granicami Państwa.

Umundurowanie

Weteran będący żołnierzem rezerwy lub w stanie spoczynku, ma prawo do noszenia umundurowania oraz odznak i oznak wojskowych w przypadkach i w sposób określony w przepisach wydanych odpowiednio na podstawie art. 67 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej.

Zwrot kosztów zakwaterowania i przejazdu na uroczystość

Weteran ma prawo do zwrotu kosztów przejazdu, z uwzględnieniem przysługujących mu ulg w tym zakresie i zakwaterowania, poniesionych w związku z udziałem w uroczystościach organizowanych przez Ministra Obrony Narodowej oraz dowódców jednostek wojskowych, na które został zaproszony w charakterze uczestnika działań poza granicami państwa.

Zwrotu kosztów dokonuje podmiot, na którego zaproszenie weteran lub weteran poszkodowany przyjechał, po złożeniu przez niego wniosku oraz oświadczenia o wysokości kosztów przejazdu i przedstawieniu oryginału rachunku za zakwaterowanie.

Wojskowa Asysta Honorowa podczas pogrzebu

Zmarłemu weteranowi-żołnierzowi przysługuje wojskowa asysta honorowa podczas pogrzebu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Asystę przydziela się po przesłaniu przez najbliższego członka rodziny weterana informacji o jego śmierci. Informację przesyła się do dowódcy garnizonu właściwego terytorialnie ze względu na miejsce pochówku weterana-żołnierza.

W przypadku śmierci samotnego weterana informację, może przesłać organizacja pozarządowa zrzeszająca weteranów-żołnierzy.
Pomoc psychologiczna

Umieszczenie w Domu Weterana

Weteran ma prawo do umieszczenia poza kolejnością w Domu Weterana, funkcjonującego jako zakład opiekuńczo-leczniczy w ramach zakładu opieki zdrowotnej albo jako inna jednostka organizacyjna takiego zakładu, i odpłatnego w nim pobytu, na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Uprawnienia socjalne - zapomogi

Weteran-żołnierz, który ukończył 65 lat życia, który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, może ubiegać się o przyznanie zapomogi:

 • na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, w tym zakup leków, środków opatrunkowych oraz koszty dojazdów do zakładów opieki zdrowotnej na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne oraz usługi pielęgnacyjne niezbędne ze względu na wiek lub stan zdrowia;
 • w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, mających wpływ na pogorszenie w istotny sposób sytuacji materialnej weterana-żołnierza.

Uprawnienia pracownicze

 • zaliczenie udziału w działaniach poza granicami państwa do okresu zatrudnienia - okresy udziału weterana w działaniach poza granicami państwa wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.
 • dodatkowy urlop - weteranowi pozostającemu w stosunku pracy, przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym.
  Powyższy urlop dodatkowy nie przysługuje, jeżeli weteran lub weteran-poszkodowany posiada prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni w roku kalendarzowym.
  Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu powstaje z dniem stania się ostateczną decyzji administracyjnej o przyznaniu statusu weterana lub weterana poszkodowanego, przy czym jego realizacja może nastąpić nie wcześniej niż z dniem przedstawienia pracodawcy tej decyzji.

 

Ustawowe uprawnienia weterana poszkodowanego

Dodatek dla weterana poszkodowanego

Weteran poszkodowany pobierający emeryturę lub rentę inwalidzką ma prawo do dodatku weterana poszkodowanego od miesiąca złożenia wniosku do organu emerytalno-rentowego. Podstawę wymiaru dodatku weterana poszkodowanego stanowi najniższa emerytura.

Wysokość dodatku weterana poszkodowanego uzależniona jest od ustalonego procentu uszczerbku na zdrowiu doznanego wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa, z tytułu których przyznano świadczenia odszkodowawcze, i wynosi od 10 do 80 proc. podstawy.
Dodatkowe informacje nt. dodatku dla weterana poszkodowanego.

Uprawnienia socjalne weteranów poszkodowanych: sanatorium, specjalne leczenie, abonament RTV

Weteranowi poszkodowanemu pobierającemu rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa, przysługują odpowiednio uprawnienia określone w art. 14, art. 15, art. 22 ust. 1 oraz art. 23a ustawy z dnia 29 maja 1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin, to jest:

 • prawo do skierowania na pobyt w sanatorium co najmniej raz na 3 lata niezależnie od przysługującego mu z tytułu zatrudnienia urlopu wypoczynkowego – jeżeli wymaga leczenia sanatoryjnego;
 • specjalne leczenie, przeszkolenie oraz usprawnienia w ośrodkach rehabilitacji w celu całkowitego lub częściowego przywrócenia zdolności do pracy albo zapobieżenia pogorszeniu stanu zdrowia;
 • korzystanie z pierwszeństwa w umieszczeniu, na jego wniosek, w domu kombatanta lub w domu pomocy społecznej;
 • zwolnienie z opłat abonamentowych za używanie odbiorników radiowych i telewizyjnych.

W przypadku zbiegu prawa do tego samego świadczenia na podstawie odrębnych przepisów, przysługuje tylko jedno świadczenie według wyboru uprawnionego.
Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z powyższych uprawnień jest legitymacja weterana poszkodowanego.

Ulga na przejazdy komunikacją

Weteranowi poszkodowanemu pobierającemu rentę inwalidzką z tytułu urazów lub chorób powstałych w związku z udziałem w działaniach poza granicami państwa przysługuje:

 • ulga taryfowa w wysokości 50% przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej;
 • ulga w wysokości 37% przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego w komunikacji krajowej w:
  • 1 i 2 klasie pociągów osobowych i pospiesznych oraz autobusach w komunikacji zwykłej i przyspieszonej - na podstawie biletów jednorazowych;
  • 2 klasie pociągów innych niż osobowe i pospieszne - na podstawie biletów jednorazowych.

Weteran poszkodowany uprawniony do ulgowego przejazdu korzystający z przejazdu w klasie 1, jest zobowiązany do uiszczenia dopłaty w wysokości stanowiącej różnicę między należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 1 a należnością za pełnopłatny przejazd w klasie 2.

Dokumentami potwierdzającymi prawo do korzystania z uprawnień, o których mowa w ust. 1, jest legitymacja weterana poszkodowanego wraz z legitymacją emeryta-rencisty.

Zapomogi

Weteran poszkodowany - żołnierz, którzy znajduje się w trudnej sytuacji materialnej, może ubiegać się o przyznanie zapomogi:

 • na zaspokojenie potrzeb bytowych i ochronę zdrowia w przypadku choroby powodującej wzrost kosztów utrzymania, w tym zakup leków, środków opatrunkowych oraz koszty dojazdów do zakładów opieki zdrowotnej na zabiegi medyczne i rehabilitacyjne oraz usługi pielęgnacyjne niezbędne ze względu na wiek lub stan zdrowia;
 • w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, mających wpływ na pogorszenie w istotny sposób sytuacji materialnej weterana poszkodowanego-żołnierza.

Uprawnienia pracownicze

 • Pierwszeństwo zatrudnienia - weteran poszkodowany korzysta z pierwszeństwa w zatrudnieniu w jednostkach organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej na stanowiskach odpowiadających jego wykształceniu, wiedzy i sprawności psychofizycznej.
 • Zaliczenie okresu udziału w działaniach poza granicami państwa do okresu zatrudnienia - okresy udziału weterana poszkodowanego w działaniach poza granicami państwa wlicza się do okresu zatrudnienia, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

Dodatkowy urlop

Weteranowi poszkodowanemu, pozostającemu w stosunku pracy, przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 5 dni w roku kalendarzowym. Powyższy urlop dodatkowy nie przysługuje, jeżeli weteran-poszkodowany posiada prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni w roku kalendarzowym.

Prawo do pierwszego dodatkowego urlopu powstaje z dniem stania się ostateczną decyzji administracyjnej o przyznaniu statusu weterana poszkodowanego, przy czym jego realizacja może nastąpić nie wcześniej niż z dniem przedstawienia pracodawcy tej decyzji.

 

Więcej informacji możesz uzyskać dzwoniąc do komendy pod numer telefonu: 261646849 oraz na stronie centrum weterana.

 

Facebook Twitter