Strona Główna BIP Strona Główna
Uprawnieni
 

email Mapa strony

Dla kogo rekonwersja?

 

I. Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2003 r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, uprawnionymi do pomocy rekonwersyjnej są żołnierze zawodowi, byli żółnierze zawodowi oraz rodzina byłego żołnierza zawodowego.

korpus

Żołnierz zawodowy - za zgodą dowódcy jednostki wojskowej, może korzystać z pomocy udzielanej przez właściwe organy w zakresie:

 • doradztwa zawodowego, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej trzy lata;
 • przekwalifikowania zawodowego i pośrednictwa pracy na dwa lata przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił tę służbę co najmniej cztery lata;
 • praktyk zawodowych na 6 miesięcy przed zwolnieniem z zawodowej służby wojskowej, o ile pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej 9 lat.

Były żołnierz zawodowy - do dwu lat od dnia zwolnienia.

Były żołnierz zawodowy, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez WKL niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej w kraju albo który pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej cztery lata, z wyjątkiem zwolnionego ze służby z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt 1, 12 - 15, c z y l i oprócz zwolnionego z zawodowej służby wojskowej na skutek:

 • zrzeczenia się obywatelstwa polskiego;
 • prawomocnego orzeczenia o wymierzeniu kary dyscyplinarnej usunięcia z zawodowej służby wojskowej;
 • prawomocnego orzeczenia środków karnych pozbawienia praw publicznych, wydalenia z zawodowej służby wojskowej lub zakazu wykonywania zawodu żołnierza zawodowego;
 • skazania prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności /aresztu wojskowego/ bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;
 • prawomocnego ukarania przez organ właściwego samorządu zawodowego karą zawieszenia lub pozbawienia prawa wykonywania zawodu /specjalności zawodowej;

W okresie dwóch lat od dnia zwolnienia z zawodowej służby wojskowej, może korzystać z pomocy w zakresie doradztwa zawodowego, przekwalifikowania i pośrednictwa pracy, udzielanej przez właściwe organy.

Były żołnierz zawodowy - bezterminowo od dnia zwolnienia.

Były żołnierz zawodowy, który został zwolniony z zawodowej służby wojskowej wskutek ustalenia przez WKL niezdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej wskutek wypadku pozostającego w związku z pełnieniem czynnej albo choroby powstałej w związku ze szczególnymi właściwościami lub warunkami służby wojskowej pełnionej poza granicami państwa, związanej z realizacją celów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. - o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa /udział w: a) konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych; b) misji pokojowej; c) akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom/, korzysta z pomocy, o której mowa w ust. 1, bezterminowo.

Ponadto:

Żołnierz zwolniony z zawodowej służby wojskowej z powodu, o którym mowa w art. 111 pkt 3, 8, pkt 9 lit. b i pkt 10 oraz art. 112 ust. 1 pkt 3-5, c z y l i zwolniony z zawodowej służby wojskowej na skutek:

 • ustalenia przez WKL niezdolności do służby;
 • upływu czasu określonego w kontrakcie, jeżeli nie nastąpi zawarcie kolejnego kontraktu;
 • upływu terminu wypowiedzenia stosunku służbowego zawodowej służby wojskowej dokonanego przez właściwy organ;
 • niewyznaczenia na stanowisko służbowe w czasie pozostawania w rezerwie kadrowej;
 • niewyznaczenia na stanowisko służbowe na kolejną kadencję;
 • otrzymania dostatecznej ogólnej oceny w opinii służbowej;
 • zaistnienia potrzeb Sił Zbrojnych - za pisemną zgodą żołnierza,

który pełnił zawodową służbę wojskową co najmniej dziesięć lat, ze względu na szczególny charakter wykształcenia, doświadczenia wojskowego i wiedzy specjalistycznej, korzysta z pierwszeństwa w zatrudnieniu na stanowiskach związanych z obronnością kraju w administracji publicznej.

Rodzina byłego żołnierza zawodowego - z pomocy, o której mowa w ust. 1, mogą korzystać bezterminowo również małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza zawodowego, który:

 • zaginął lub poniósł śmierć, w związku z wykonywaniem zadań służbowych;
 • zmarł w okresie trzech lat po zwolnieniu z zawodowej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z wykonywaniem zadań służbowych.
rekonwersja

II. W myśl ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej:

Żołnierz zwolniony z czynnej służby wojskowej - do dwóch lat od dnia zwolnienia.

Żołnierz, który został zwolniony z czynnej służby wojskowej wskutek ustalenia przez WKL trwałej lub czasowej niezdolności do służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostających w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej w kraju, może korzystać, w okresie dwóch lat od dnia zwolnienia z czynnej służby wojskowej, z pomocy w zakresie podnoszenia kwalifikacji, przekwalifikowania, doradztwa zawodowego lub pośrednictwa pracy, udzielanej przez właściwe organy.

Żołnierz zwolniony z czynnej służby wojskowej - bezterminowo od dnia zwolnienia.

Żołnierz, który został zwolniony z czynnej służby wojskowej z powodów, o których mowa w ust. 1, w związku z pełnieniem służby wojskowej poza granicami państwa, związanej z realizacją celów, o których mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej poza granicami państwa /udział w: a) konflikcie zbrojnym lub dla wzmocnienia sił państwa albo państw sojuszniczych; b) misji pokojowej; c) akcji zapobieżenia aktom terroryzmu lub ich skutkom/, korzysta z pomocy, o której mowa w ust. 1 bezterminowo.

Rodzina byłego żołnierza czynnej służby wojskowej - z pomocy, o której mowa w ust. 1, mogą bezterminowo korzystać również małżonek oraz dzieci pozostające na utrzymaniu żołnierza, który:

 • zaginął lub poniósł śmierć w związku z wykonywaniem zadań służbowych;
 • zmarł w okresie trzech lat po zwolnieniu z czynnej służby wojskowej w następstwie wypadku lub choroby pozostającej w związku z pełnieniem czynnej służby wojskowej.

 

Więcej informacji możesz uzyskać dzwoniąc do komendy pod numer telefonu: 261646812.

Facebook Twitter