Strona Główna BIP Strona Główna
Służba przygotowawcza
 

email Mapa strony

Służba przygotowawcza

 

Służba przygotowawcza – to nowy element systemu szkolenia obywateli w warunkach armii zawodowej. Jest ofertą skierowaną do osób, które dotychczas nie odbyły szkolenia wojskowego a chciałyby je odbyć w trybie ochotniczym. Odbycie jej daje status rezerwisty, co jest podstawowym wymogiem do zdobycia kontraktu na pełnienie służby w ramach NSR.
Do służby przygotowawczej, bez względu na płeć, może być powołana osoba, która:

 • nie była karana za przestępstwo umyślne;
 • posiada obywatelstwo polskie;
 • ma odpowiednią zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia czynnej służby wojskowej;
 • wiek co najmniej osiemnaście lat;
 • wykształcenie odpowiednie do wymogów:
  • co najmniej wyższe – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów,
  • co najmniej średnie – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu podoficerów,
  • co najmniej gimnazjalne – w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu szeregowych.

Osoba ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej składa wniosek do wojskowego komendanta uzupełnień.

Do wniosku warto dołączyć: posiadane certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów lub uzyskania specjalizacji zawodowych, itp.
Osoba będąca studentem szkoły wyższej i ubiegająca się o powołanie do służby przygotowawczej pełnionej w kilku okresach do wniosku załącza również zaświadczenie szkoły o pobieraniu nauki.
Postępowanie rekrutacyjne do służby przygotowawczej prowadzi wojskowy komendant uzupełnień, które obejmuje analizę złożonych dokumentów oraz rozmowę kwalifikacyjną.

Postępowanie rekrutacyjne dla osób, które złożyły wniosek, obejmuje:

 1. Analizę złożonych dokumentów.
 2. Rozmowę kwalifikacyjną.

Postępowanie kwalifikacyjne ma charakter konkursowy, a podstawę rekomendacji w sprawach powołania danej osoby do służby przygotowawczej lub braku tej rekomendacji stanowią:

 1. Wynik rozmowy kwalifikacyjnej.
 2. Potrzeby Sił Zbrojnych, w tym limit powołań do służby przygotowawczej i miejsc w szkole wojskowej lub charakter szkolenia.

Rozmowa kwalifikacyjna powinna mieć charakter oceniający:

 1. Predyspozycje do kształcenia w szkole wojskowej lub ośrodku szkolenia na potrzeby określonego korpusu.
 2. Motywacje do pełnienia służby przygotowawczej oraz wykonywania obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych.

Kandydaci, którzy w wyniku rekrutacji otrzymali pozytywne rekomendacje, a dotychczas nie podlegali kwalifikacji wojskowej i nie posiadają orzeczonej zdolności do czynnej służby wojskowej, wojskowy komendant uzupełnień kieruje do:

 • wojskowej komisji lekarskiej (w celu wydania orzeczenia o ich zdolności do pełnienia czynnej służby wojskowej lub zdolności do służby);
 • wojskowej pracowni psychologicznej na badania psychologiczne w celu stwierdzenia braku przeciwwskazań do pełnienia czynnej służby wojskowej na stanowisku wymagającym szczególnych predyspozycji psychofizycznych.

Zakwalifikowanie kandydata do służby stanowi podstawę do wydania przez wojskowego komendanta uzupełnień karty powołania do służby przygotowawczej.

Terminy powołania do kształcenia w poszczególnych korpusach są zróżnicowane. Kształcenie na potrzeby korpusu oficerów rozpoczyna się w miesiącu: styczniu. Na potrzeby korpusu podoficerów: w lutym i lipcu, a korpusu szeregowych: w styczniu, maju i wrześniu.

Terminy szkoleń w ramach służby przygotowawczej w 2017 r.

Turnus Termin
Od Do
Korpus oficerów
I 10.01.2017 07.07.2017
Korpus podoficerów
I 01.02.2017 29.06.2017
II 04.07.2017 30.11.2017
Korpus szeregowych
I 02.01.2017 28.04.2017
II 04.05.2017 31.08.2017
III 05.09.2017 22.12.2017

Kształcenie żołnierzy służby przygotowawczej na potrzeby korpusu oficerów jest realizowane w uczelniach wojskowych, podoficerów w szkołach podoficerskich, a szeregowych w ośrodkach szkolenia lub wytypowanych jednostkach wojskowych.
Program kształcenia w ramach służby przygotowawczej zawiera treści, których opanowanie jest niezbędne do objęcia pierwszych stanowisk w poszczególnych korpusach kadry i obejmuje:

 1. Kształcenie podstawowe.
 2. Kształcenie specjalistyczne (w tym praktykę dowódczą w jednostkach wojskowych w przypadku kształcenia na potrzeby korpusu oficerów lub podoficerów).

Szkolenie w pierwszych tygodniach (szkolenie podstawowe) jest jednakowe dla wszystkich. Obejmuje teoretyczne i praktyczne zajęcia (m.in. szkolenie strzeleckie, taktyczne, musztrę, zapoznanie z uzbrojeniem i wyposażeniem), przygotowując, w stopniu podstawowym, do pełnienia czynnej służby wojskowej.

Ważnym i uroczystym momentem dla żołnierzy w służbie przygotowawczej, jest złożenie przysięgi wojskowej. Ta uroczystość odbywa się po trzech tygodniach szkolenia.

Kształcenie specjalistyczne kandydatów do korpusu oficerów przygotowuje ich do objęcia obowiązków na stanowisku dowódcy plutonu bądź równorzędnym. Kandydaci do korpusu podoficerów przygotowywani są na stanowisko dowódcy drużyny, a szeregowi zgodnie z przeznaczeniem do poszczególnych specjalności.

Etapy szkolenia

 

Szkolenie w ramach służby przygotowawczej kończy egzamin składający się z części teoretycznej i praktycznej. Uzyskanie pozytywnego wyniku z egzaminu wiąże się z nadaniem żołnierzom specjalności wojskowych oraz mianowaniem:

 • na stopień starszego szeregowego – w korpusie podoficerów;
 • na stopień kaprala – w korpusie oficerów.

Żołnierzom, którzy ukończyli służbę przygotowawczą z wynikiem pozytywnym i podpiszą kontrakt na pełnienie służby w ramach NSR, wojskowi komendanci uzupełnień nadadzą przydziały kryzysowe w jednostkach wojskowych, w których będą pełnić służbę.
Pierwsze stopnie podoficerskie i oficerskie będą mogli otrzymać po odbyciu dodatkowych ćwiczeń wojskowych.

Żołnierze służby przygotowawczej, którzy nie podpiszą kontraktów na pełnienie służby w ramach NSR zostaną po jej zakończeniu przeniesieni do rezerwy, natomiast ci, którzy nie zdadzą egzaminów zostaną przeniesieni do rezerwy w stopniu szeregowego lub starszego szeregowego.

Miesięczne uposażenie żołnierzy służby przygotowawczej podlega opodatkowaniu i wynosi, dla:

 • kształcących się na oficerów – 2.214,00 zł;
 • kształcących się na podoficerów – 1.308,00 zł;
 • kształcących się na szeregowych – 960,00 zł.

Ponadto przysługuje:

 • zwrot kosztów przejazdu do i z miejsca odbywania tej służby;
 • bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie, umundurowanie i wyposażenie;
 • odprawa po zakończeniu służby przygotowawczej w wysokości - 2.000,00 zł brutto.

W czasie pełnienia służby przygotowawczej żołnierze podlegają również ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu i zdrowotnemu.
Okres pełnienia służby przygotowawczej wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia w zakresie wszystkich uprawnień wynikających ze stosunku pracy.
Kandydaci powoływani do służby przygotowawczej otrzymują od pracodawcy odprawę w wysokości dwutygodniowego uposażenia.

Wszyscy żołnierze zwalniani ze służby przygotowawczej po jej zakończeniu otrzymują z budżetu armii odprawę w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego na dany rok. Jednocześnie, w przypadku zwolnienia z pełnienia służby przygotowawczej (w tym na własną prośbę) lub odmowy przyjęcia przydziału kryzysowego, żołnierze, którzy ochotniczo zgłosili się do jej pełnienia nie są zobowiązani do zwrotu kosztów szkolenia.

Kierując się nadrzędnością potrzeb obronnych państwa przyjęto ustawowe rozwiązania prawne, zapewniające równowagę praw i obowiązków pracodawców i ich pracowników – żołnierzy czynnej służby wojskowej. W rezultacie ochroną stosunku pracy objęto także żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą.

Ochrona stosunku pracy żołnierza służby przygotowawczej polega na ograniczeniu możliwości rozwiązania stosunku pracy przez pracodawcę. Pracodawca jest zobowiązany zatrudnić żołnierza, jeżeli w ciągu 30 dni od zwolnienia ze służby przygotowawczej zgłosi się on do zakładu pracy w celu podjęcia obowiązków.

To rozwiązanie nie dotyczy umów o pracę zawartych na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy. Ponadto, w przypadku gdy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika oraz w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy, rozwiązanie stosunku pracy następuje na zasadach ogólnych.

 

Akty prawne regulujące powyższą problematykę

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1430 ze zm.).

 2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie stawek uposażenia zasadniczego dla żołnierzy pełniących służbę przygotowawczą (Dz.U. z 2010 r. Nr 41 poz. 241).

 3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 marca 2015 r. w sprawie służby przygotowawczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 449).

 4. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie opiniowania żołnierzy służby przygotowawczej (Dz.U. z 2015 r., poz. 417).

 5. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 października 2016 r. w sprawie przypadków, zasad i norm otrzymywania przez żołnierzy w czynnej służbie wojskowej równoważnika pieniężnego w zamian za przybory i środki do utrzymania higieny osobistej oraz konserwacji obuwia niewydane w naturze (Dz.U. z 2016 r., poz. 1800).

 6. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie badań psychologicznych osób powoływanych do czynnej służby wojskowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 632).

 

Przydatne

Wniosek o powołanie do służby przygotowawczej. pdf
Ćwiczenia i normy sprawdzianu kwalifikacyjnego sprawności fizycznej. pdf
Wniosek o zawieszenie postępowania. pdf

 

Sprawy związane ze służbą przygotowawczą prowadzą:

 

bd

Barbara Dąbrowa

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu
Aleja Wojska Polskiego 54
59-700 Bolesławiec

 

Katarzyna Nitarska

Katarzyna Nitarska

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu
Aleja Wojska Polskiego 54
59-700 Bolesławiec