Strona Główna BIP Strona Główna
Narodowe Siły Rezerwowe
 

email Mapa strony

Narodowe Siły Rezerwowe

 

NSRNarodowe Siły Rezerwowe – ochotniczy zasób żołnierzy rezerwy, posiadających przydziały kryzysowe na określone stanowiska służbowe w jednostkach wojskowych, nadane w wyniku ochotniczo zawartych kontraktów na pełnienie służby wojskowej w rezerwie i pozostających w dyspozycji do wykorzystania w przypadku zagrożeń militarnych i niemilitarnych, zarówno w kraju, jak i za granicą. Dyspozycyjność ta doceniana jest finansowo.

Źródłem naboru do NSR są zarówno mężczyźni jak i kobiety jako Narodowe Siły Rezerwowebyli żołnierze zawodowi, żołnierze zwolnieni ze służby kandydackiej i wyszkoleni żołnierze rezerwy. Nabór kandydatów ma w zasadzie charakter terytorialny. Pozyskanie chętnych spoza danego województwa, jest dopuszczalne w przypadku braku kandydatów o wymaganych kwalifikacjach niezbędnych do uzupełnienia stanów osobowych jednostki.
O służbę w NSR może ubiegać się każdy żołnierz rezerwy posiadający wyszkolenie wojskowe, tj. żołnierz, który odbył zasadniczą służbe wojskową, nadterminową zasadniczą służbę wojskowa, przeszkolenie wojskowe studentów i absolwentów, służbę przygotowawczą lub pełnił zawodową służbę wojskową, bądź odbywał służbę kandydacką.

Rozpoczęcie służby w ramach NSR jest poprzedzone zawarciem kontraktu, a następnie nadaniem przydziału kryzysowego. Żołnierz rezerwy – kandydat do służby w NSR – zawiera z dowódcą jednostki wojskowej dobrowolny kontrakt na okres od 2 do 6 lat, albo na okres zawieszenia (w przypadku kobiet - na okres ciąży i w okresie 6 miesięcy po porodzie) z możliwością jego ponownego nadania. Kontrakt jest zawierany na pisemny wniosek zainteresowanego, skierowany do wojskowego komendanta uzupełnień. Wniosek może być złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Kontrakt może być zawarty z żołnierzem rezerwy, który spełnia łącznie następujące warunki

 • nie był przeznaczony do służby zastępczej;
 • nie był karany za przestępstwo umyślne;
 • posiada wykształcenie, co najmniej:
  • gimnazjalne - przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla szeregowych,
  • średnie - przewidziane dla stanowisk przeznaczonych dla podoficerów,
  • wyższe - przewidzianych dla stanowisk przeznaczonych dla oficerów,
 • posiada przygotowanie zawodowe oraz kwalifikacje i umiejętności przydatne w Siłach Zbrojnych;
 • zaliczył sprawdzian z wychowania fizycznego;
 • pełnił służbę przygotowawczą i zdał egzamin, o którym mowa w art. 98 b ust. 5 – w przypadku żołnierza rezerwy, który wcześniej nie odbywał czynnej służby wojskowej.

Wniosek powinien być uzasadniony i zawierać załączniki:

 1. Odpis lub uwierzytelnioną kopię dokumentu stwierdzającego posiadanie wymaganego wykształcenia oraz zaświadczenie szkoły, jeżeli osoba składająca wniosek pobiera naukę.
 2. Uwierzytelnioną kopię lub – po okazaniu oryginału – kopię posiadanego poświadczenia bezpieczeństwa (jeżeli posiada).
 3. Inne dokumenty mające wpływ na nadanie przydziału kryzysowego, w szczególności potwierdzające kwalifikacje i uprawnienia zawodowe oraz umiejętności, np. certyfikaty językowe, świadectwa ukończenia szkół, kursów, itp.

Po akceptacji kandydatury przez wojskowego komendanta uzupełnień, akta sprawy oraz w ustalonym terminie wnioskodawca, są kierowani do jednostki wojskowej. Dowódca jednostki po otrzymaniu wniosku żołnierza rezerwy i po jego przybyciu do jednostki:

 • organizuje egzamin ze sprawności fizycznej;
 • przeprowadza rozmowę kwalifikacyjną;
 • podpisuje z żołnierzem rezerwy kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach NSR.

Wojskowy komendant uzupełnień w ustalonym terminie nadaje mu przydział kryzysowy i wręcza kartę przydziału kryzysowego oraz kartę mobilizacyjną.

W przypadku nie zaakceptowania kandydatury, dowódca jednostki wojskowej pisemnie powiadamia żołnierza o odmowie zawarcia kontraktu i odsyła wniosek wraz z aktami sprawy do właściwego wojskowego komendanta uzupełnień. Przedłużenie okresu obowiązywania kontraktu lub zmiana stanowiska służbowego nie wymaga zawarcia kolejnego kontraktu i następuje w drodze pisemnej zmiany zawartego kontraktu.

Wygaśnięcie kontraktu następuje w przypadku:

 • uchylenia lub wygaśnięcia przydziału kryzysowego;
 • pisemnej rezygnacji żołnierza rezerwy z zawartego kontraktu dokonanej przed dniem, w którym decyzja o nadaniu przydziału kryzysowego stała się ostateczna, albo nie przyjęcia przydziału kryzysowego w określonym terminie.

Może być unieważniony, w przypadku:

 1. Zrzeczenia się obywatelstwa polskiego.
 2. Osiągnięcia wieku określonego w art. 58 ust. 1 - odpowiednio do posiadanego stopnia wojskowego.
 3. Wyboru na senatora albo posła, w tym do Parlamentu Europejskiego, na kierownicze stanowisko państwowe oraz do organów wykonawczych samorządu terytorialnego.
 4. Uznania ze względu na stan zdrowia za czasowo niezdolnego do czynnej służby wojskowej lub niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju albo za trwale i całkowicie niezdolnego do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.
 5. Utraty stopnia wojskowego albo degradacji.
 6. Zwolnienia z okresowej służby wojskowej w wyniku prawomocnego orzeczenia kary dyscyplinarnej usunięcia z tej służby.
 7. Prawomocnego orzeczenia środka karnego pozbawienia praw publicznych.
 8. Skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności albo karę aresztu wojskowego bez warunkowego zawieszenia jej wykonania.
 9. Powołania do zawodowej służby wojskowej lub przyjęcia do służby wojskowej w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego.
 10. Niewyrażenia przez żołnierza rezerwy zgody na zmianę przydziału kryzysowego na stanowisko służbowe w innej jednostce wojskowej, w przypadku rozformowania jednostki wojskowej, w której posiadał dotychczasowy przydział kryzysowy.
 11. Niewyrażenia przez żołnierza rezerwy zgody na zmianę przydziału kryzysowego na inne stanowisko służbowe, w przypadku zniesienia w etacie jednostki wojskowej stanowiska służbowego, na które posiadał dotychczasowy przydział kryzysowy.
 12. Zaistnienia okoliczności wyłączających możliwość nadania przydziału kryzysowego oraz utraty lub nieuzyskania uprawnień lub kwalifikacji zawodowych wymaganych na stanowisku służbowym oraz jeżeli nie występuje potrzeba zmiany przydziału kryzysowego na inne stanowisko.

Ponadto:

Uchylenie przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy może nastąpić, za zgodą lub na wniosek dowódcy jednostki wojskowej, w przypadku:

 1. Odmowy przyjęcia skierowania do wojskowej komisji lekarskiej lub wojskowej pracowni psychologicznej, niezgłoszenia się do tej komisji lub pracowni w określonym terminie i miejscu albo niepoddania się badaniom, do których żołnierz rezerwy został zobowiązany przez tę komisję lub pracownię.
 2. Odmowy przyjęcia lub nieodebrania karty powołania albo niestawienia się w przypadku powołania do czynnej służby wojskowej w określonym terminie i miejscu w celu odbycia ćwiczeń wojskowych lub okresowej służby wojskowej.
 3. Skazania prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności albo karę aresztu wojskowego z warunkowym zawieszeniem wykonania tej kary.
 4. Odmowy wydania lub cofnięcia żołnierzowi rezerwy wymaganego poświadczenia bezpieczeństwa albo odmowy wyrażenia zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 5. W przypadkach, o których mowa w ust. 11 pkt 10 i 11, jeżeli brak jest możliwości zmiany przydziału kryzysowego żołnierzowi rezerwy na inne stanowisko służbowe w tej samej lub innej jednostce wojskowej, odpowiadające jego przygotowaniu zawodowemu oraz kwalifikacjom i umiejętnościom przydatnym w Siłach Zbrojnych.
 6. Wniosku żołnierza rezerwy uzasadnionego szczególnie ważnymi względami osobistymi lub rodzinnymi.
 7. wydania opinii służbowej stwierdzającej nieprzydatność żołnierza rezerwy do pełnienia służby na zajmowanym stanowisku służbowym lub innym stanowisku służbowym odpowiadającym jego przygotowaniu zawodowemu oraz kwalifikacjom i umiejętnościom.

Ćwiczenia rotacyjne

Służba w NSR ukierunkowana jest na realizację ustalonego programu szkolenia, obejmującego udział w ćwiczeniach wojskowych rotacyjnych, których łączny czas trwania nie może przekroczyć 30 dni w roku kalendarzowym. Terminy ćwiczeń wynikają z wykazu, z którym żołnierz NSR jest zapoznawany przed końcem roku kalendarzowego poprzedzającego ich odbycie.

Ćwiczenia wojskowe rotacyjne przeznaczone są dla celów szkoleniowych, podtrzymania więzi żołnierza rezerwy z jednostką wojskową, praktycznego wykonywania zadań na stanowiskach służbowych, zgrywania poddziałów, przygotowania do okresowej służby wojskowej.

Żołnierze rezerwy posiadajacy przydziały kryzysowe:

 • odbywają corocznie ćwiczenia wojskowe rotacyjne,
 • mogą odbywać ćwiczenia wojskowe w trybie natychmiastowego stawiennictwa, nie częściej jednak niż jeden raz w ciągu roku kalendarzowego, a w razie powołania na te ćwiczenia, odbyty ich okres zalicza się do czasu trwania ćwiczeń wojskowych rotacyjnych,
 • mogą zostać zobowiązani do odbycia, w okresie obowiązywania przydziału kryzysowego, ćwiczeń wojskowych krótkotrwałych,
 • na ich wniosek lub za ich zgodą mogą odbywać ćwiczenia wojskowe krótkotrwałe i długotrwałe, jeżeli takie są potrzeby Sił Zbrojnych.

 

Korzyści wynikające ze służby w NSR

 

Należności pieniężne za ćwiczenia wojskowe

Żołnierzom rezerwy odbywającym ćwiczenia wojskowe przysługuje za każdy dzień trwania ćwiczeń uposażenie zasadnicze według stopnia etatowego zajmowanego stanowiska służbowego, określonego stopniem wojskowym:

Stopień wojskowy % najniższego uposażenia zasadniczego żołnierza zawodowego Dzienna stawka uposażenia za ćwiczenia wojskowe
Generał 15,41 388,60
Generał broni 13,11 324,80
Generał dywizji 11,26 278,40
Generał brygady 9,66 229,10
Pułkownik 8,36 224,00
Podpułkownik 6,31 188,80
Major 5,36 163,20
Kapitan 4,71 144,00
Porucznik 4,42 136,00
Podporucznik 4,31 134,40
Starszy chorąży sztabowy 4,11 126,40
Starszy chorąży 3,98 123,20
Chorąży 3,85 118,40
Młodszy chorąży 3,74 115,20
Starszy sierżant 3,64 112,00
Sierżant 3,56 110,40
Plutonowy 3,49 107,20
Starszy kapral 3,43 105,60
Kapral 3,37 104,00
Starszy szeregowy 2,96 94,40
Szeregowy 2,9 91,20

Świadczenia

1. Należności finansowe:

 • uposażenie za każdy dzień czynnej służby wojskowej,
 • zwrot kosztów przejazdów do miejsca pełnienia służby,
 • dodatki, nagrody uznaniowe, zapomogi.

2. Świadczenia rzeczowe:

 • bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe,
 • bezpłatne umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe,
 • bezpłatne wyżywienie.

3. Świadczenia zdrowotne:

 • opieka medyczna,
 • opieka stomatologiczna,
 • zaopatrzenie w produkty lecznicze.

4. Ochrona uprawnień pracowniczych:

 • gwarancja stabilności zawodowej,
 • zachowanie praw do awansu, nagród, urlopów, ochrony socjalnej,
 • ograniczenie możliwości rozwiązania stosunku pracy.

Z tytułu wykonywania obowiązków w ramach NSR szczególne uprawnienia przyznano byłym żołnierzom zawodowym, posiadającym uprawnienia emerytalne. Okres pełnienia czynnej służby wojskowej w ramach NSR dolicza się, na wniosek żołnierza rezerwy do wysługi emerytalnej, w ten sposób, że emerytura żołnierza wzrasta o wskaźnik 2,6% dotychczasowej podstawy jej wymiaru za każdy rok pełnienia czynnej służby wojskowej, a jeżeli okres ten był krótszy niż rok to wskaźnik ten przelicza się proporcjonalnie za każdy dzień tej służby.

Nagroda

Żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe można przyznać nagrodę nie częściej niż raz w każdym 12-miesięcznym okresie trwania kontrakt, w wysokości ok 2000 zł. Warunkiem przyznania nagrody jest uzyskanie pozytywnych ocen służbowych z ćwiczeń wojskowych, odbytych przez żołnierza rezerwy w okresie, za który przyznawana jest nagroda.

Zwrot kosztów dojazdu

Zamieszkującym poza miejscem pełnienia służby - przysługuje prawo do zwrotu kosztów dojazdów z miejsca zamieszkania do miejsca pełnienia czynnej służby wojskowej i z powrotem.

Ekwiwalent za kurs

Żołnierzom rezerwy, którzy wykonywali obowiązki w ramach Narodowych Sił Rezerwowych przez okres co najmniej trzech lat na stanowiskach służbowych lub funkcjach wojskowych odpowiadających ich kwalifikacjom nabytym przed zawarciem kontraktu lub w jego trakcie, wypłaca się ekwiwalent pieniężny z tytułu poniesionych kosztów związanych z uzyskaniem kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych, zrewaloryzowany o prognozowany w ustawie budżetowej na dany rok wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych obowiązujący w dniu zwolnienia żołnierza ze służby wojskowej.

Składki

Opłacone zostaną składki z tytułu ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego w czasie pełnienia czynnej służby wojskowej.

 

Uprawnienia

W okresie posiadania przydziału kryzysowego przez żołnierza rezerwy będącego pracownikiem stosunek pracy z tym pracownikiem nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany. Nie stosuje się tego do umów o pracę zawartych na okres próbny, na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy, a także jeżeli pracodawca może rozwiązać stosunek pracy bez wypowiedzenia z winy pracownika (urzędnika) oraz w przypadku ogłoszenia upadłości lub likwidacji zakładu pracy albo likwidacji stanowiska pracy, a także w przypadkach określonych w art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2015 r., poz. 842). W tych przypadkach rozwiązanie stosunku pracy może nastąpić na ogólnych zasadach.

Pracodawca udziela pracownikowi powołanemu do odbycia ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej urlopu bezpłatnego na okres trwania tych ćwiczeń lub służby. W czasie trwania urlopu bezpłatnego, o którym mowa w ust. 1, pracownik zachowuje wszystkie uprawnienia wynikające ze stosunku pracy, z wyjątkiem prawa do wynagrodzenia.

Okres urlopu bezpłatnego udzielonego przez pracodawcę jest wliczany do okresu pracy, od którego zależą uprawnienia pracownicze, w tym wymiar urlopu wypoczynkowego za dany rok.

Okres pełnienia czynnej służby wojskowej w ramach Narodowych Sił Rezerwowych dolicza się do wysługi emerytalnej – 2,6% za rok faktycznie pełnionej czynnej służby wojskowej.

Żołnierze rezerwy, którzy zawarli kontrakt na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych i zobowiązali się do posiadania przydziału kryzysowego nieprzerwanie przez okres nie krótszy niż trzy lata, mogą być kierowani przez wojskowego komendanta uzupełnień w celu uzyskania kwalifikacji przydatnych w Siłach Zbrojnych do odbycia szkolenia (kursu).

Żołnierzowi rezerwy posiadającemu przydział kryzysowy, można przyznać dofinansowanie kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji, zwłaszcza w specjalnościach wojskowych wymagających podwyższonych kwalifikacji, w wymiarze proporcjonalnym do deklarowanego okresu pozostawania na przydziale kryzysowym.

Przysługuje prawo do:

 • odznaczeń, wyróżnień i nagród,
 • wystąpień publicznych oraz udziału w uroczystościach państwowych, wojskowych i lokalnych w mundurze,
 • używania tytułu honorowego nadanego w drodze wyróżnienia osobom wyróżniającym się w służbie, w szkoleniu wojskowym lub w wykonywaniu zadań służbowych, w tym po zakończeniu służby w Narodowych Siłach Rezerwowych,
 • korzystania z pierwszeństwa w zatrudnieniu w urzędach administracji publicznej na stanowiskach związanych z obronnością kraju, na zasadach przewidzianych dla żołnierzy zawodowych,
 • świadczenia obejmującego oznaki i odznaki przewidziane dla żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych.

W czasie pełnienia czynnej służby przysługują świadczenia obejmujące:

 • bezpłatne wyżywienie lub równoważnik pieniężny,
 • bezpłatne zakwaterowanie zbiorowe,
 • umundurowanie i wyekwipowanie wojskowe w naturze lub równoważnik pieniężny.

Na wniosek pracownika, któremu doręczono kartę powołania do czynnej służby wojskowej, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy bez zachowania prawa do wynagrodzenia:

 • na dwa dni, jeżeli pracownikowi doręczono kartę powołania do zasadniczej lub okresowej służby wojskowej,
 • na jeden dzień, jeżeli pracownikowi doręczono kartę powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych trwających powyżej trzydziestu dni.

Nie stosuje się dni wolnych, jeżeli doręczona karta powołania zobowiązuje do natychmiastowego stawiennictwa.

Na wniosek pracownika, który odbył ćwiczenia wojskowe trwające powyżej trzydziestu dni, pracodawca jest obowiązany udzielić mu zwolnienia od pracy po odbyciu tych ćwiczeń na jeden dzień, bez zachowania prawa do wynagrodzenia.

W przypadkach określonych powyżej pracodawca może - na własny koszt - wypłacić pracownikowi wynagrodzenie za czas zwolnienia od pracy.

Pracodawca, który zatrudniał pracownika w dniu powołania do czynnej służby wojskowej, jest obowiązany zatrudnić go na poprzednio zajmowanym stanowisku lub na stanowisku równorzędnym pod względem rodzaju pracy oraz wynagrodzenia, jeżeli w ciągu trzydziestu dni od dnia zwolnienia ze służby pracownik zgłosił się do tego zakładu w celu podjęcia pracy. Niezachowanie tego terminu powoduje wygaśnięcie stosunku pracy, chyba że nastąpiło z przyczyn usprawiedliwiających nieobecność w pracy.

 

Obowiązki żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych

 

Do czasu wygaśnięcia lub unieważnienia NSRprzydziału kryzysowego żołnierze NSR są zobowiązani do wykonywania obowiązków wynikających z tego przydziału. Zasadniczym obowiązkiem żołnierzy NSR jest pełnienie czynnej służby wojskowej w określonych przypadkach oraz realizacja rocznego programu szkolenia, w wymiarze do 30 dni w roku. Obowiązki żołnierzy NSR obejmują ponadto, w ramach służby okresowej, udział w działaniach z zakresu zarządzania kryzysowego w zależności od potrzeb Sił Zbrojnych. Realizowane w trybie natychmiastowego stawiennictwa, w czasie nie dłuższym niż będzie to uzasadnione okolicznościami. Żołnierze rezerwy, którym nadano przydział kryzysowy, są ponadto zobowiązani do powiadamiania dowódcy jednostki wojskowej, w sposób ustalony z tym dowódcą, o aktualnym adresie korespondencyjnym lub sposobie ich zawiadamiania w sprawach dotyczących przydziału kryzysowego. Żołnierze NSR pełniący czynną służbę podczas wystąpień indywidualnych w mundurach są zobowiązani do przestrzegania postanowień regulaminów i przepisów wojskowych. Żołnierze rezerwy, którzy w związku z nadaniem przydziałów kryzysowych lub przydziałów mobilizacyjnych mają dostęp do informacji niejawnych, są zobowiązani do zachowania tajemnicy, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie informacji niejawnych. W przypadku choroby żołnierza NSR lub innych zdarzeń losowych ciąży na nim obowiązek niezwłocznego poinformowania o tym fakcie właściwego dowódcy jednostki wojskowej. Niezależnie od czynności podejmowanych przez dowódcę jednostki żołnierz jest także zobligowany do niezwłocznego powiadamiania swojego pracodawcy o terminach, w których będzie odbywał ćwiczenia.

Ponadto powinności żołnierzy NSR obejmują:

 • podnoszenie kwalifikacji, umiejętności i sprawności przydatnych w Siłach Zbrojnych;
 • propagowanie w swoim środowisku problematyki obronnej;
 • kierowanie się postanowieniami Kodeksu Honorowego Żołnierza Zawodowego Wojska Polskiego;
 • popularyzowanie i kultywowanie tradycji oręża polskiego w społeczeństwie, ze szczególnym uwzględnieniem środowisk młodzieży i rezerwistów.

 

Ważne

Żołnierze rezerwy NSR mogą ubiegać się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej na zasadach określonych w ustawie o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych.

 

Informacje dla pracodawców zatrudniających żołnierzy NSR

 

Ochrona uprawnień pracowniczych

W myśl obowiązujących przepisów w okresie posiadania przydziału kryzysowego przez żołnierza rezerwy będącego pracownikiem stosunek pracy z tym pracownikiem nie może być przez pracodawcę wypowiedziany ani rozwiązany. Dotyczy to umów zawartych na czas nieokreślony.
Pracodawca jest zobowiązany urlopować pracownika będącego jednocześnie żołnierzem NSR na czas czynnej służby wojskowej. W czasie nieobecności tego pracownika, pracodawca nie będzie ponosił kosztów wynikających ze stosunku pracy.

Świadczenia pieniężne dla pracodawców zatrudniających żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy

Pracodawcy zatrudniającemu pracownika będącego żołnierzem rezerwy posiadającym nadany przydział kryzysowy przysługuje świadczenie pieniężne, za okres odbywania ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej przez tego żołnierza w oparciu o następujące zasady:

 • świadczenie będzie rekompensowało koszty ponie­sione przez pracodawcę z tytułu zatrudnienia na pod­stawie umowy o pracę na czas określony nowego pracownika w celu zastępstwa żołnierza rezerwy, lub z tytułu powierzenia tego zastępstwa innemu pra­cownikowi zatrudnionemu dotychczas u tego praco­dawcy, a także z tytułu wypłaty żołnierzowi rezerwy odprawy przed powołaniem do służby okresowej;
 • koszty nie będą obejmowały wynagrodzenia pra­cownika zastępującego żołnierza rezerwy, w okresie odbywania przez niego ćwiczeń wojskowych, jeżeli żołnierz ten nie otrzymywał za ten okres wynagro­dzenia od zatrudniającego go pracodawcy;
 • wypłata świadczenia nastąpi na udokumentowany, podpisany przez pracodawcę, i złożony w terminie wniosek przesłany szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego, nie później niż przed upływem 90 dni od dnia zwolnienia żołnierza rezerwy z ćwiczeń wojskowych lub z pełnienia okresowej służby wojskowej;
 • kwotę świadczenia ustali szef wojewódzkiego sztabu wojskowego, właściwy ze względu na siedzibę pracodawcy i wypłaci w okresie mie­siąca od dnia otrzymania wniosku na wskazany w nim rachunek bankowy;
 • odmowa wypłaty świadczenia lub ustalenie kwoty niższej, niż wskazana we wniosku pracodawcy, na­stąpi w drodze decyzji administracyjnej;
 • kwota świadczenia za każdy dzień odbywania ćwi­czeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej przez żołnierza rezerwy nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego mie­sięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsię­biorstw, którego wysokość ogłasza prezes Główne­go Urzędu Statystycznego;
 • wysokość świadczenia będzie ustalana i wypłacana jednorazowo za czas odbywania ćwiczenia woj­skowego, w przypadku okresowej służby wojsko­wej za dany miesiąc jej pełnienia;
 • jeżeli żołnierz rezerwy posiadający nadany przydział kryzysowy będzie zatrudniony u dwóch lub więcej pracodawców, świadczenie będzie przysłu­giwało wszystkim zatrudniającym go pracodaw­com, proporcjonalnie do poniesionych przez nich kosztów, z uwzględnieniem faktu, że wysokość świadczenia dla jednego pracodawcy za każdy dzień odbytych ćwiczeń wojskowych nie może przekraczać kwoty 1/21 dwuipółkrotnego przecięt­nego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw.

Koszty poniesione przez pracodawcę obejmują w szczególności wydatki z tytułu:

 • przeszkolenia nowego pracownika lub pracownika, któremu powierzono zastępstwo na zajmowanym uprzednio przez żołnierza rezerwy stanowisku pracy;
 • odbycia przez pracowników, o których mowa w pkt. 1, szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higie­ny pracy;
 • przydzielenia odzieży i obuwia roboczego oraz środ­ków ochrony indywidualnej, jeżeli wynika to z prze­pisów prawa i warunków zatrudnienia;
 • opłat za przeprowadzenie badań lekarskich lub psy­chologicznych przed objęciem przydzielonego lub powierzonego stanowiska pracy, a jeżeli przewidują to przepisy - także po zwolnieniu z tego stanowiska pracy;
 • ubezpieczenia związanego ze specyfiką wykonywa­nego zawodu;
 • przedstawienia oferty zatrudnienia i przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, w tym także kosz­tów zleconej usługi pośrednictwa pracy w rozumieniu art. 18 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r., poz. 1065 z późn. zm.);
 • innych należności wypłaconych nowemu pracowni­kowi zastępującemu żołnierza rezerwy lub innemu pracownikowi, któremu powierzono to zastępstwo, z wyłączeniem należności, o których mowa w art. 134a ust. 2 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP.
 • Koszty powinny wynikać z dokumentów źródło­wych ujętych w ewidencji finansowo-księgowej prowa­dzonej przez pracodawcę.

Obliczanie kosztów

Pracodawca oblicza koszty za okres nieobecno­ści w pracy żołnierza rezerwy, liczony włącznie od dnia jego powołania do czynnej służby wojskowej do dnia zwolnienia z niej, z tym że w przypadku:

 • ćwiczeń wojskowych rotacyjnych — okres ten stanowi suma poszczególnych dni czasu trwania tych ćwiczeń w danym roku kalendarzowym;
 • ćwiczeń wojskowych innych niż wymienione w pkt. 1 — okres ten stanowi suma dni nieprzerwane­go czasu trwania danego ćwiczenia wojskowego, niezależnie od jego rodzaju;
 • okresowej służby wojskowej — okres ten stanowi suma poszczególnych dni nieprzerwanego czasu trwania tej służby w danym miesiącu.

Wysokość wypłaconej żołnierzowi rezerwy od­prawy, o której mowa w art. 125 ustawy o powszech­nym obowiązku obrony RP, pracodawca uwzględnia w kosztach liczonych za okres pierwszego miesiąca czasu trwania okresowej służby wojskowej.

Wypłata świadczenia

Kwotę świadczenia wypłaca się pracodawcy jednorazowo za czas odbywania danego rodzaju ćwiczenia wojskowego, a w przypadku okresowej służby wojskowej - za dany miesiąc jej pełnienia. Jeżeli czas trwania okresowej służby wojskowej obejmuje niepełny miesiąc, świadczenie to wypłaca się proporcjonalnie do liczby dni pełnienia tej służby w danym miesiącu.

Podstawę wypłaty świadczenia stanowi wniosek pracodawcy o wypłatę świadczenia zawierający niezbędne dane pracodawcy umożliwiające wypłatę świadczenia, przesłany przez pracodawcę szefowi wojewódzkiego sztabu wojskowego, właściwemu ze względu na siedzibę pracodawcy.

We wniosku wskazuje się w szczególności rodzaj czynnej służby wojskowej oraz okres, za który naliczono koszty, a także poszczególne wy­datki składające się na koszty.

W przypadku ćwiczeń wojskowych praco­dawca sporządza jeden wniosek za dane ćwiczenie wojskowe, a w przypadku okresowej służby woj­skowej sporządza wniosek osobno za każdy mie­siąc czasu trwania tej służby.

Do wniosku załącza się dokumenty potwier­dzające poniesione koszty, w tym można dołączyć uwiarygodnione kopie, wypisy lub wydruki z ksiąg rachunkowych.

 

NSR

 

Akty prawne regulujące powyższą problematykę

 1. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1430 ze zm.).

 2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 lipca 2010 r. w sprawie przyznawania świadczeń żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe (Dz.U. z 2010 r. Nr 145 poz. 971).

 3. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zawierania kontraktów na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 1518).

 4. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 lipca 2015 r. w sprawie udzielania żołnierzom rezerwy posiadającym przydziały kryzysowe dofinansowania kosztów studiów lub nauki albo stażu, kursu lub specjalizacji (Dz.U. z 2015 r., poz. 1071).

 5. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie warunków i trybu przyznawania nagród i zapomóg żołnierzom niezawodowym (Dz.U. z 2016 r., poz. 1656).

 6. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie ćwiczeń wojskowych (Dz.U. z 2015 r., poz. 950).

 7. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie świadczenia pieniężnego przysługującego pracodawcom zatrudniającym żołnierzy rezerwy posiadających nadany przydział kryzysowy za okres odbywania przez tych żołnierzy ćwiczeń wojskowych lub pełnienia okresowej służby wojskowej oraz żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową rotacyjnie (Dz.U. z 2017 r., poz. 1497).

 8. Rozporządzenie ministra obrony narodowej z dnia 23 czerwca 2015 r.w sprawie kwalifikacji żołnierzy rezerwy przydatnych w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2015 r., poz. 948).

 9. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 17 marca 2004 r. w sprawie ochotniczego zgłaszania się do odbycia ćwiczeń wojskowych (Dz.U. z 2004 r., poz. 519).

 10. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie umundurowania i wyekwipowania żołnierzy w czynnej służbie wojskowej (Dz.U. z 2016 r., poz. 310).

 

Przydatne

Wniosek o zawarcie kontraktu w ramach NSR. pdf
Wniosek o powołanie na ćwiczenia wojskowe. pdf
Wniosek pracodawcy o wypłatę świadczenia. pdf

 

Sprawy związane z NSR prowadzi:

 

mf

Marta Filistyńska

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Bolesławcu
Aleja Wojska Polskiego 54
59-700 Bolesławiec